Służby

Struktury służb wewnątrz grupy AA

Rzecznik
- koordynuje działania innych pełniących służbę w grupie i tych uczestników grupy, którzy przyjmują odpowiedzialność za gościnność, literaturę, planowanie poszczególnych mityngów w grupie i za inne żywotne służby. Im więcej rzecznik i inne osoby pełniące służbę w grupie wiedzą o AA jako całości, tym lepiej służą. Wyraźnie pamiętając o Tradycji Pierwszej i zachęcając uczestników do zapoznania się z wszystkimi Tradycjami, pomogą zapewnić zdrową grupę AA.
Rzecznicy powinni być dobrymi sługami we wszystkich służbach grupy. Choć każda grupa ma swoje procedury od rzecznika oczekuje się aby:

 • Ogłaszał i wysyłał informacje o ważnych działaniach i wydarzeniach AA
 • Przechowywał i uaktualniał ściśle poufną listę imion i numerów telefonów członków grupy ( po uzyskaniu zgody każdego członka) i wiedział, którzy z nich są osiągalni do pracy w ramach niesienia posłania 12 Kroku.
 • Przechowywał listę rocznic uczestników, jeżeli takie jest życzenie grupy.
 • Utrzymywał tablicę ogłoszeń do wywieszania ogłoszeń AA, biuletynów informacyjnych i wiadomości.
 • Dopilnował, aby BSK AA oraz Intergrupy i Region były poinformowane na piśmie o wszystkich zmianach adresów, miejsc mityngów lub osób pełniących służbę w grupie.
 • Przyjmował i rozdzielał wezwania o pomoc w zakresie 12 Kroku ( chyba że jest wyznaczona do tego osoba).
 • Informował innych uczestników grupy o korespondencji z innych grup, Intergrupy i Regionu.
 • Utrzymywał dobre stosunki z gospodarzem lokalu.
 • Reprezentował grupę na zewnątrz tzn. kontaktował się z miejscowym środowiskiem profesjonalistów mającym kontakt z cierpiącymi alkoholikami.
 • Brał udział w pracach Intergrupy.

Skarbnik
Grupy AA są samowystarczalne poprzez dobrowolne datki swoich członków. Puszczanie w obieg kapelusza na mityngach zazwyczaj pokrywa bieżące potrzeby grupy i pozostawia dość środków na sprawiedliwy udział we wspieraniu lokalnej Intergrupy, Regionu oraz Służby Krajowej AA. Fundusze grupy są zwykle przeznaczane na takie rzeczy jak:

 • Czynsz.
 • Literatura AA.
 • Lokalne spisy z terminami i adresami mityngów, zazwyczaj zakupione w najbliższej Intergrupie lub Regionie.
 • Kawa, herbata i napoje orzeźwiające.
 • Wspieranie wszystkich jednostek służb AA, zazwyczaj na zasadzie miesięcznej lub kwartalnej. Skarbnicy zazwyczaj prowadzą wyraźną ewidencję wpływów i wydatków i na bieżąco informują swoją grupę ile pieniędzy wpłynęło i jak są one wydawane. Mogą sporządzać okresowe sprawozdania dla grupy i wywieszać.
 • kwartalne sprawozdania finansowe.

Mandatariusz
Być może najważniejsza służba w AA. Służąc w Intergrupie i Regionie mandatariusz jest ogniwem łączącym grupę z Konferencją Służby Krajowej AA, przez którą grupy dzielą się swoim doświadczeniem i dają wyraz zbiorowemu sumieniu. Czasami nazywani "strażnikami Tradycji" zaznajamiają się z Trzecim Legatem AA - naszą duchową odpowiedzialnością aby służyć za darmo. Zazwyczaj wybierani są na służbę w okresie dwuletnim i:

 • Reprezentują grupę na spotkaniach Intergrupy i Regionu.
 • Na bieżąco informują członków grupy o działaniach służb w ich regionie.
 • Informują Intergrupę o potrzebach i działaniach macierzystej grupy.
 • Odbierają i dzielą się całą pocztą z BSK.
 • Szczególnie w trosce o pielęgnowanie Siódmej Tradycji współpracuje ze skarbnikiem grupy. Przypomina grupie o jej roli w utrzymywaniu samowystarczalności AA.

Mandatariusz może także pomagać swojej grupie rozwiązać różnorodne problemy szczególnie te związane z Tradycjami. Służąc swoim grupom mogą oni korzystać z wszelkiej pomocy z BSK AA.
Równocześnie wybierany jest zastępca na wypadek, gdyby mandatariusz nie mógł uczestniczyć w spotkaniach Intergrupy i Regionu. Należy zachęcać zastępców mandatariuszy, aby dzielili odpowiedzialność mandatariuszy na poziomie Intergrupy i Regionu.
Wymagania przy wyborze mandatariusza grupy:
Zazwyczaj wystarczającym minimum są dwa, trzy lata trzeźwości. Równie ważne jest aktywne członkostwo w grupie macierzystej. Po za tym mandatariusz nie powinien pełnić żadnej innej służby w innej grupie.

Prowadzący mityng
Powinien znać Tradycje i zapoznać się z zasadami prowadzenia mityngów. Wybierany jest na czas określony nie dłużej jednak niż na rok lub z mityngu na mityng w zależności od sumienia grupy.
Od prowadzącego oczekuje się aby:

 • Dbał o porządek na mityngu i czuwał nad jego sprawnym przebiegiem.
 • Udzielał głosu osobom zgłaszającym się.
 • Miał prawo obok rzecznika, przerwać wypowiedź lub prosić o jego skrócenie. Dzieje się tak wówczas, gdy mówca odbiega od tematu lub nie mówi o własnych doświadczeniach, a wypowiedź łamie Tradycje AA.
 • Podawał temat mityngu i zachęcał do uczestnictwa.
 • Przestrzegał punktualności w rozpoczęciu i zakończeniu mityngu.
 • Przypominał o Siódmej Tradycji, która tak pięknie łączy się z odpowiedzialnością każdego uczestnika mityngu.

Od taktu, umiejętności i rozwagi prowadzącego zależy w dużej mierze atmosfera panująca na mityngu, dobrze jest o tym pamiętać wybierając taką osobę. Natomiast prowadzący powinien pamiętać, że jest tym, którego trudno nie zauważyć, ale powinien tak to robić by było go jak najmniej widać. Pokora bowiem jest tym wszystkim co powinno cechować dobrego prowadzącego.

Witający
Ważna jest rola Witającego i w wielu grupach istnieje taka służba. Wita on/ona nowoprzybyłe osoby i gości, potrafi wyjaśnić funkcjonowanie grupy, jakie są rodzaje mityngów, a także zwrócić uwagę, że Wspólnota AA ma charakter duchowy nie religijny. Najlepiej byłoby gdyby Witającymi byli mężczyzna i kobieta czekający na przybywających przy wejściu do sali mityngowej.

/ Opracował: Przemek, dn. 17.10.2019 /

Ps. Na niektórych grupa jest również służba parzącego kawę lub herbatę. Na naszej grupie nie ma, ponieważ w trakcie mityngu nie pijemy i nie jemy. Chętni mogą skorzystać przed lub po mityngu i z przygotowaniem gorącego napoju nie ma problemów. Oczywiście, jeśli aura nie sprzyja (szczególnie w czasie zimy i dużych mrozach) zasada ta nie obowiązuje.

Najnowsze teksty

Andrzej - Rola mityngów spikerskich w moim zdrowieniu (16 marca 2023 r.)

Przemek - Pogubiony duchowo (26 lutego 2023 r.)

Przemek - Wracaj (25 lutego 2023 r.)

Przemek - Krok II (18 lutego 2023 r.)

Monika - "Jak agnostyk uwierzył" . Krok 2 (14 lutego 2023 r.)

Monika - Piękno współpracy terapii i programu 12k oraz alkoholizm jako choroba niezawiniona (3 lutego 2023 r.)

Andrzej - Dwie drogi powrotu do zdrowia (20 stycznia 2023 r.)

Monika - Morze satysfakcji (19 stycznia 2023 r.)

Przemek - Dbaj o siebie (19 stycznia 2023 r.)

Monika - Codzienne zmaganie (16 listopada 2022 r.)

Więcej tekstów

Ogłoszenia

Mityng spikerski (16 marca 2023 r.)

Sukces warsztatów Tradycji AA VII-XII (4 marca 2023 r.)

Mityng spikerski (15 lutego 2023 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.