Słownik

Słowniczek wyrażeń najczęściej używanych na mityngu AA.

Abstynencja - powstrzymywanie się od alkoholu, narkotyków, używek; także od stosunków płciowych.

Akceptować - wyrażać zgodę na coś, potwierdzać coś, aprobować.

Bóg - (bóstwo) , nazwa istot najwyższych będących przedmiotem kultu religijnego lub refleksji filozoficznej

Cynizm – wyzywające i lekceważące odnoszenie się do ogólnie szanowanych pojęć, praw, osób.

Duchowy – dotyczący ducha – umysłu, myśli, uczuć, odnoszący się do życia psychicznego, wewnętrznego; intelektualny, kulturalny, moralny, uczuciowy, niematerialny, metafizyczny.

Egoizm – postawa człowieka myślącego wyłącznie o sobie, kierującego się wyłącznie własnym interesem ze szkodą dla innych, samolubstwo, sobkostwo.

Egocentryzm – postawa, sposób myślenia dla którego charakterystyczna jest tendencja do oceniania wszystkiego z punktu widzenia własnej osoby; ujmowanie rzeczywistości w sposób zniekształcony przez subiektywne odczucia.

Egotyzm – tendencja do przesadnego zajmowania się własną osobą, kierowanie na siebie uwagi otoczenia.

Empatia - zdolność rozukienia i odczuwania stanów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych, innych ludzi; wczuwanie się w ich przeżycia.

Gotowość – stan pogotowia, stan należytego przygotowania do czegoś; zdecydowanie na coś, chęć, skłonność, zamiar.

Inwentura - (księg.) sporządzenie, spisywanie inwentarza. Inwentura jest to przynajmniej raz do roku przeprowadzony dokładny i szczegółowy spis wszystkich składników majętności danego przedsiębiorstwa. (...) oraz spis wszystkich zaciągniętych przez przedsiębiorstwo długów i zobowiązań. łacińskie inventura (lm) - to co ma się znajdować.(słownik Doroszewskiego)
Współcześnie inwentura to inwentaryzacja czyli spis z natury majątku danej jednostki.organizacyjnej.

Jedność - spójność, nierozdzielność, nierozerwalność, jednolitość; całość zorganizowana, usystematowana, zgoda, harmonia, jednolitość w różnorodności.

Konsekwencja - a/ następstwo, rezultat czegoś.    b/ logiczna ciągłość w działaniu, wytrwałość w dążeniu do czegoś.

Niezależność - nie podporządkowany komuś lub czemuś, rozporządzający sobą, samodzielny, niezawisły, niepodległy, wolny

Odpowiedzialność - 1. obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny (decyzje). 2. przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

Pokora – stan psychiczny polegający na odczuwaniu własnej małości, niższości; uniżona postawa wobec kogoś, czegoś; brak buntu wobec przeciwności, potulność, uległość, uniżoność.

Powierzyć – polecić coś albo kogoś czyjejś opiece, dać coś komuś w zaufaniu do dyspozycji lub na przechowanie. Poddać coś czyjejś władzy, kompetencji, zlecić coś komuś do wykonania, zlecić jakąś funkcję.

Przebaczyć - darować komuś jakąś winę, przestać się za coś gniewać na kogoś, puścić coś w niepamięć, wybaczyć.

Przebudzenie – przestać spać, ocknąć się. O stanach uczuciowych – uzewnętrznić się, przejawiać się.

Przyznać się – ujawnić swoje myśli, stwierdzić coś o sobie nie zapierając się; uznać coś za słuszne, uznać czyjąś rację, zgodzić się z czymś.

Pycha – wysokie mniemanie o sobie, wyniosłość zarozumiałość.

Samowola - postępowanie tylko według własnej woli, nie liczenie się z nikim i z niczym, ignorowanie prawa (zasad)

Starać się - zabiegać o coś, dążyć do otrzymania, do załatwienia czegoś.

Sugestia - poddawanie, podsuwanie komuś jakichś myśli, opinii.

Tolerancja – uznawanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania różniących się od własnych, wyrozumiałość. Technicznie: granica odchylenia od normy.

Upór - Niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, często mimo oczywistej jego niesłuszności.

Uwierzyć – dać wiarę czemuś, przyjąć coś za prawdę, zaufać komuś.

Uzdrowić - przywrócić komuś zdrowie za pomocą leków lub odpowiednich zabiegów, przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś.

Wolność - niezależność, niezawisłość, możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, nieskrępowane działanie.

Wybaczyć – darować komuś winę, przebaczyć.

Wyjątek - odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego zwyczaju, przepisów

Wyleczyć - przywrócić komuś zdrowie, stosując środki lecznicze

Wyzdrowieć - przestać być chorym.

Wyznać – wyjawić coś zwykle jakąś tajemnicę, coś ważnego, przyznać się do czegoś, ujawnić coś, zwierzyć się komuś z czegoś.

Zadośćuczynienie – moralne lub materialne odszkodowanie, wynagrodzenie za coś, rekompensata.

Zadośćuczynić – spełnić pewne warunki, sprostać jakimś wymaganiom, spełnić, wypełnić coś, uczynić zadość.

Zdrowy rozsądek - 1) zdolność ludzkiego umysłu do przyswajania głównie na drodze poznania potocznego różnych prawd, niezbędnych w zwyczajnych okolicznościach życia;
2) w szkole szkockiej: ogół panujących opinii, narzucających się każdemu rozumnemu umysłowi, przyjmowanych bardziej ze względu na to, że cieszą się one powszechnym uznaniem, niż na ich wewnętrzną oczywistość; podstawowa kategoria filozofii zdrowego rozsądku.
(Zdolność racjonalnego myślenia i obiektywnej oceny sytuacji).

/ źródło: Definicje pochodzą ze słownika PWN z 1978 r /

Ogłoszenia

Czerwcowy mityng spikerski (17 czerwca 2024 r.)

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.