Słownik

Słowniczek wyrażeń najczęściej używanych na mityngu AA.

Abstynencja - powstrzymywanie się od alkoholu, narkotyków, używek; także od stosunków płciowych.

Akceptować - wyrażać zgodę na coś, potwierdzać coś, aprobować.

Bóg - (bóstwo) , nazwa istot najwyższych będących przedmiotem kultu religijnego lub refleksji filozoficznej

Cynizm – wyzywające i lekceważące odnoszenie się do ogólnie szanowanych pojęć, praw, osób.

Duchowy – dotyczący ducha – umysłu, myśli, uczuć, odnoszący się do życia psychicznego, wewnętrznego; intelektualny, kulturalny, moralny, uczuciowy, niematerialny, metafizyczny.

Egoizm – postawa człowieka myślącego wyłącznie o sobie, kierującego się wyłącznie własnym interesem ze szkodą dla innych, samolubstwo, sobkostwo.

Egocentryzm – postawa, sposób myślenia dla którego charakterystyczna jest tendencja do oceniania wszystkiego z punktu widzenia własnej osoby; ujmowanie rzeczywistości w sposób zniekształcony przez subiektywne odczucia.

Egotyzm – tendencja do przesadnego zajmowania się własną osobą, kierowanie na siebie uwagi otoczenia.

Empatia - zdolność rozukienia i odczuwania stanów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych, innych ludzi; wczuwanie się w ich przeżycia.

Gotowość – stan pogotowia, stan należytego przygotowania do czegoś; zdecydowanie na coś, chęć, skłonność, zamiar.

Inwentura - (księg.) sporządzenie, spisywanie inwentarza. Inwentura jest to przynajmniej raz do roku przeprowadzony dokładny i szczegółowy spis wszystkich składników majętności danego przedsiębiorstwa. (...) oraz spis wszystkich zaciągniętych przez przedsiębiorstwo długów i zobowiązań. łacińskie inventura (lm) - to co ma się znajdować.(słownik Doroszewskiego)
Współcześnie inwentura to inwentaryzacja czyli spis z natury majątku danej jednostki.organizacyjnej.

Jedność - spójność, nierozdzielność, nierozerwalność, jednolitość; całość zorganizowana, usystematowana, zgoda, harmonia, jednolitość w różnorodności.

Konsekwencja - a/ następstwo, rezultat czegoś.    b/ logiczna ciągłość w działaniu, wytrwałość w dążeniu do czegoś.

Niezależność - nie podporządkowany komuś lub czemuś, rozporządzający sobą, samodzielny, niezawisły, niepodległy, wolny

Odpowiedzialność - 1. obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny (decyzje). 2. przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

Pokora – stan psychiczny polegający na odczuwaniu własnej małości, niższości; uniżona postawa wobec kogoś, czegoś; brak buntu wobec przeciwności, potulność, uległość, uniżoność.

Powierzyć – polecić coś albo kogoś czyjejś opiece, dać coś komuś w zaufaniu do dyspozycji lub na przechowanie. Poddać coś czyjejś władzy, kompetencji, zlecić coś komuś do wykonania, zlecić jakąś funkcję.

Przebaczyć - darować komuś jakąś winę, przestać się za coś gniewać na kogoś, puścić coś w niepamięć, wybaczyć.

Przebudzenie – przestać spać, ocknąć się. O stanach uczuciowych – uzewnętrznić się, przejawiać się.

Przyznać się – ujawnić swoje myśli, stwierdzić coś o sobie nie zapierając się; uznać coś za słuszne, uznać czyjąś rację, zgodzić się z czymś.

Pycha – wysokie mniemanie o sobie, wyniosłość zarozumiałość.

Samowola - postępowanie tylko według własnej woli, nie liczenie się z nikim i z niczym, ignorowanie prawa (zasad)

Starać się - zabiegać o coś, dążyć do otrzymania, do załatwienia czegoś.

Sugestia - poddawanie, podsuwanie komuś jakichś myśli, opinii.

Tolerancja – uznawanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania różniących się od własnych, wyrozumiałość. Technicznie: granica odchylenia od normy.

Upór - Niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, często mimo oczywistej jego niesłuszności.

Uwierzyć – dać wiarę czemuś, przyjąć coś za prawdę, zaufać komuś.

Uzdrowić - przywrócić komuś zdrowie za pomocą leków lub odpowiednich zabiegów, przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś.

Wolność - niezależność, niezawisłość, możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, nieskrępowane działanie.

Wybaczyć – darować komuś winę, przebaczyć.

Wyjątek - odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego zwyczaju, przepisów

Wyleczyć - przywrócić komuś zdrowie, stosując środki lecznicze

Wyzdrowieć - przestać być chorym.

Wyznać – wyjawić coś zwykle jakąś tajemnicę, coś ważnego, przyznać się do czegoś, ujawnić coś, zwierzyć się komuś z czegoś.

Zadośćuczynienie – moralne lub materialne odszkodowanie, wynagrodzenie za coś, rekompensata.

Zadośćuczynić – spełnić pewne warunki, sprostać jakimś wymaganiom, spełnić, wypełnić coś, uczynić zadość.

Zdrowy rozsądek - 1) zdolność ludzkiego umysłu do przyswajania głównie na drodze poznania potocznego różnych prawd, niezbędnych w zwyczajnych okolicznościach życia;
2) w szkole szkockiej: ogół panujących opinii, narzucających się każdemu rozumnemu umysłowi, przyjmowanych bardziej ze względu na to, że cieszą się one powszechnym uznaniem, niż na ich wewnętrzną oczywistość; podstawowa kategoria filozofii zdrowego rozsądku.
(Zdolność racjonalnego myślenia i obiektywnej oceny sytuacji).

/ źródło: Definicje pochodzą ze słownika PWN z 1978 r /

Ogłoszenia
Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.