12 tradycji AA

12 Tradycji AA to zasady, które służą do utrzymania jedności i efektywności realizacji Programu 12 kroków AA. Są one ważne, ponieważ pomagają zapewnić, że grupy AA będą skutecznie działać na rzecz trzeźwości swoich członków i pomocy innym osobom uzależnionym od alkoholu.

Pierwsza tradycja mówi, że najważniejszą rzeczą w grupie AA jest trzeźwość jej członków. Druga tradycja mówi, że jedyną władzą jest Bóg a nasi liderzy są tylko sługami i nie rządzą. Trzecia tradycja mówi, że jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Czwarta tradycja mówi, że grupa AA jest niezależna w swoich działaniach z wyjątkiem spraw dotyczących całej Wspólnoty. Piąta tradycja mówi, że każda grupa ma jeden cel - nieść posłanie cierpiącemu alkoholikowi.

Szósta tradycja mówi, że grupa nie powinna zajmować się innymi sprawami oprócz realizacji głównego celu. Siódma tradycja mówi, że grupa powinna być samowystarczalna finansowo. Ósma tradycja mówi, że Wspólnota powinna być nieprofesjonalna. Możemy jednak zatrudniać niezbędnych pracowników.

Dziewiąta tradycja mówi, że nie powinniśmy stać się organizacją (nie ma legitymacji i składek). Możemy jednak tworzyć komisje i zespoły bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych którym służą. Dziesiąta tradycja mówi, Wspólnota nie bierze udziału w publicznych polemikach i nie zajmuje stanowiska na jakikolwiek temat.

Jedenasta tradycja mówi, że nie powinniśmy się reklamować i zachować osobistą anonimowość wobec mediów. Dwunasta tradycja mówi, że anonimowość jest duchową podstawą wszystkich Tradycji oraz, że te zasady są ważniejsze od naszych osobistych poglądów.

12 tradycji AA

Tradycja pierwsza: Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA.

Tradycja druga: Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami; oni nie rządzą.

Tradycja trzecia: Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.

Tradycja czwarta: Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.

Tradycja piąta: Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.

Tradycja szósta: Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu.

Tradycja siódma: Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

Tradycja ósma: Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

Tradycja dziewiąta: AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.

Tradycja dziesiąta: Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

Tradycja jedenasta: Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

Tradycja dwunasta: Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.

Ogłoszenia

Majowy mityng spikerski (9 maja 2024 r.)

Mityng spikerski (12 kwietnia 2024 r.)

Mityng spikerski (24 lutego 2024 r.)

Wszystkie ogłoszenia

Zapraszamy na mityng

Grupa AA "Pomocna Dłoń"

środa, godz. 18.00

Łomża, ul. Wąska 93 (kościół pw. św. Andrzeja Boboli)

dom parafialny, sala na samej górze

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.